flag
flag
flag

Процедура

Процедурата за международно осиновяване в Република България започва със сключване на договор за посредничество между кандидат - осиновители и Акредитирана организация за посредничество при международно осиновяване и пълномощно от кандидат-осиновителите, в което те оправомощават Акредитираната организация за извършване на определени правни и фактически действия от тяхно име и за тяхна сметка.
Процедурата е двуфазна – започва с административна фаза, която приключва със съгласие на министъра на правосъдието за конкретното осиновяване и изпращането на административното досие в Софийски градски съд, където се осъществява съдебната фаза на осиновяването и приключва с влязло в сила съдебно решение за допускане на конкретното осиновяване.
След получаване на влязлото в сила съдебно решение, Фондация "БЛАГОСЛОВЕНИ" извършва всички необходими технически действия, за да може вече осиновеното дете да получи ново удостоверение за раждане, задграничен паспорт и входна виза за страната където е обичайното местоживеене на осиновителите.

За всеки етап от осиновителната процедура има задължителни необходими документи за нейното осъществяване, които са описани в раздел - Документи.

Документи за регистрация в Министерство на правосъдието
Документи след получаване на предложение за осиновяване
Документи, които се подписват в България след получаване на предложение за осиновяване

A. Документи, необходими за вписване в регистъра, воден в Министерство на правосъдието

 1. нотариално заверено пълномощно в полза на Фондация "Благословени";
 2. социален доклад;
 3. разрешение за осиновяване на дете с българско гражданство;
 4. удостоверение, че кандидат-осиновителите не са лишавани от родителски права;
 5. в случаите, когато кандидат-осиновителите имат обичайно местопребиваване в държава, която не е страна по Хагската конвенция, се представя допълнителен документ, издаден от компетентен орган и удостоверяващ, че решението на българския съд за осиновяване ще бъде признато в държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващия;
 6. медицинско свидетелство за физическото и психическото здравословно състояние на кандидат-осиновителите;
 7. свидетелство за съдимост;
 8. актове за раждане - въпреки, че не е задължителен документ, препоръчваме да бъде част от общото Ви досие;
 9. удостоверение за сключен брак;
 10. заявление, изразяваща профила на детето, което осиновителите приемат;
 11. копие от документите за самоличност за сверяване на данните;
 12. снимки на кандидат-осиновителите;

Всички посочени по-горе документи (с изключение на последния) следва да бъдат с апостил, поставен в държавата на кандидат-осиновителите.

Б. Документи, необходими след получаване на предложението за осиновяване на конкретното дете

 1. актуални медицински удостоверения;
 2. актуални свидетелства за съдимост;
 3. удостоверение по чл.17 от Хагската Конвенция, издавано от съответния централен орган;
 4. документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващия ще осъществява след осиновително наблюдение на конкретното дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването.

В. Документи, необходими след получаване на предложението за конкретното дете, които се подписват в България

 1. молба, с която кандидат-осиновителят изразява писменото си съгласие за осиновяване на предложеното дете;
 2. документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че правото по обичайното местопребиваване на осиновяващия не допуска, детето да бъде осиновено втори път, докато не е прекратено съществуващото осиновяване или декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа му, че детето няма да бъде осиновено повторно, ако законът допуска това;
 3. декларация от осиновяващия с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;
 4. декларация, че даденото от кандидат-осиновителя съгласие не е обвързано с материална облага;
 5. пълномощно в полза на адвокат на Фондация "Благословени", необходимо за извършване на съдебната процедура по осиновяване;
< Обратно към Документи
Вписване в регистъра на Министерство на правосъдието
Получаване на предложение
Пътуване до България и личен контакт
Приемане на предложението
Отказ от предложението - последици
Съгласие на Министъра на правосъдието
Съдебно производство
Технически действия преди напускане на България

Вписване в регистъра към Министерство на правосъдието

Въз основа на документите от група А, кандидат-осиновителят се вписва в специален регистър, който се води в българското Министерство на правосъдието.

Получаване на предложение

След като кандидат-осиновителят бъде вписан в този регистър, може да очаква предложение за дете според подадените от него характеристики.

Предложението се извършва от Съвета по международно осиновяване към Министерство на правосъдието, като съобразява поредността на вписване на кандидат-осиновителите и характеристиките на детето, което желаят да осиновят.

Трудно е да се посочи срок, в рамките на който ще бъде получено предложението - срокът зависи от възрастта на детето, което се иска за осиновяване, неговото здравословно състояние и др. Важно е да се знае, че българското законодателство не съдържа текст, указващ срок, в рамките на който вписан кандидат–осиновител може да получи предложение за осиновяване на конкретно дете. Такъв срок има само по отношение на децата, вписани в Регистъра за осиновяване, воден от Министерство на правосъдието – Съветът по международно осиновяване е длъжен в 2-месечен срок от вписване на детето в регистъра да му намери подходящ кандидат-осиновител, като съобразява предпочитанията на кандидат–осиновителя, поредността му на вписване в Регистъра, както и други показатели, приети от Съвета за значими при избора за конкретно дете.

Пътуване до България и личен контакт

След като веднъж се получи предложение за дете, кандидат-осиновителят има срок от 2 месеца, в рамките на който следва да организира пътуването си до България и да осъществи личен контакт с детето там, където то е настанено – в специализирана институция, приемно семейство или на мястото, където му е предоставена социална услуга – резидентен тип. Престоят не може да бъде по-кратък от 5 дни. По време на този контакт кандидат-осиновителят е придружаван от преводач на Фондация "Благословени" и може да разчита на специалист – психолог, педиатър или педагог – в случай, че е необходимо.

Важно е да се знае, че българското законодателство допуска възможността да се приеме предложението за осиновяване на конкретно дете и без кандидат-осиновителят да осъществи личен контакт с него. Условията обаче да продължи това осиновяване са две:

 • Кандидат-осиновителят да има основателни причини, поради които в рамките на тези два месеца не може да пътува до България (заболяване, финансови затруднения, неотложни служебни ангажименти или затруднения в уреждането на пътуването) и
 • Да подпише в собствената си държава нотариално заверена декларация, че приема риска за произхода и бъдещото физическо и психическо състояние и развитие на детето, и посочва причината за неосъществения контакт.
< Обратно към Процедура

Приемане на предложението - документи

За да удостовери волята си да осинови детето, с което е осъществил контакт, кандидат-осиновителят още в България може да подпише посочените документи от група В пред Нотариус. След завръщането в страната по обичайното си местопребиваване, кандидат-осиновителят трябва да приготви и изпрати в България нови медицински удостоверения и нови свидетелства за съдимост – с апостил. Пак в рамките на тези 2 месеца, от държавата на кандидат-осиновителя трябва да пристигнат в офиса на Фондация "Благословени" и две удостоверения, издавани от съответния централен орган:

 • удостоверение по чл.17 от Хагската Конвенция - съгласие осиновяването да продължи;
 • удостоверение, от което да е видно кой орган ще извършва наблюдението върху адаптацията на осиновеното дете в продължение на 2 години, изготвяйки доклади на всеки 6 месеца.

В рамките на същите тези 2 месеца, Фондация "Благословени" има задължението да представи всички тези документи, преведени на български език и с апостил, в Министерство на правосъдието, за да стартира съдебната процедура по осиновяване.

По изключение 2-месечният срок може да бъде удължен с един месец поради настъпили извънредни обстоятелства.

< Обратно към Процедура

Отказ от предложението - последици

Кандидат-осиновителят има право да откаже направеното му предложение за осиновяване на конкретно дете. Отказът следва да бъде писмен и мотивиран. Ако в рамките на двата месеца в Министерство на правосъдието не постъпи отговор от кандидат-осиновителя, се счита, че същият не приема предложението. Когато няма мотивиран отказ от страна на молителя или изобщо липсва отговор в рамките на двата месеца, кандидат-осиновителят губи реда си в регистъра и се записва под нов номер. Осиновяващият обаче запазва номера, под който е вписан в регистъра, само по решение на Съвета за международно осиновяване в случай, че отказът му се дължи на констатирани здравословни проблеми на детето, за които осиновителят не е бил първоначално информиран и които не е посочил в заявлението си за осиновяване, че приема.

< Обратно към Процедура

След като Фондация "Благословени" представи в Министерство на правосъдието всички посочени по-горе документи, в 14-дневен срок от представянето им министърът на правосъдието дава съгласие за започване на съдебната фаза.

В 3-дневен срок от получаване на уведомлението, че министърът на правосъдието е дал съгласие за осиновяването, Фондация "Благословени" подава искова молба за започване на съдебно производство за допускане на осиновяването до Софийския градски съд чрез Министерството на правосъдието.

В 7-дневен срок от получаване на тази молба Министерство на правосъдието я изпраща заедно с наличното в министерството досие на кандидат-осиновителя и на предложеното му дете в съда.

< Обратно към Процедура

Съдебно прроизводство

В 14-дневен срок от постъпването на молбата и документите в съда се насрочва съдебното заседание. В случай, че не се събират повече доказателства, съдът постановява решението си в деня на съдебното заседание. Решението влиза в сила в 7-дневен срок от постановяването му.

< Обратно към Процедура

Технически действия преди напускане на България

След влизане в сила на съдебното решение за допускане на осиновяването Фондация "Благословени" представя заверен препис от него в съответната общинска служба за издаване на нов акт за раждане на детето. В този акт детето се записва с новото си име, избрано от осиновителите, а като негови родители се записват имената на осиновителите му. Въз основа на новия акт за раждане се подават документи за издаване на български паспорт на детето, с който то вече може да напусне границите на България с новите си родители.

< Обратно към Процедура