flag
flag
flag

Разходи

Разходи и такси, които се заплащат в България при работа с Фондация "Благословени" за държавите Австрия, Канада, Кипър, Гърция, Италия и САЩ

Таблицата цели да предостави на кандидат-осиновителите /КО/ и на другите участници в осиновяването, информация за разходите и таксите, които следва да бъдат заплатени в България за извършване на процедурата по международно осиновяване в България, от граждани на посочените по-горе държави при посредничеството на Фондация „БЛАГОСЛОВЕНИ”. Посочените разходи се отнасят към осиновяването на ЕДНО ДЕТЕ.

Моля, забележете: За по-голяма прегледност на дължимите разходи и такси, които кандидат-осиновителите трябва да заплатят при осиновяването, ще следва да се съобразят и с наложителните Разходи и такси, които се дължат в приемащата държава, така както са определени от партньорската организация в нея.

Допълнителни суми, като т.н. разходи по пътуването, /които могат да включват самолетни билети и настаняване/, се отнасят към раздела „изисквания за пътуването”, посочен по-долу, които дават само обща информация, а не актуални разходи.

Използваните по-долу съкращения са:

НЦО Национален Централен Орган
ЦРО Централен Регионален Орган
ДО Държавен Орган
С Съд
АО Акредитирана Организация
АОДПр. Акредитирана Организация в Държавата по Произход
РОЛ ДПр. Работещо по Осиновяването Лице /неакредитирано/ в Държавата по Произход
РОЛПр.Д Работещо по Осиновяванията Лице /неакредитирано/ в Приемащата Държава
Др.С Други Специалисти / адвокати, лекари, преводачи и пр./
МП Министерство на Правосъдието на Република България
ФБ Фондация „Благословени“
НПр. Неприложимо – ако услугата не се прилага

Разходи
Вид услуга, за която се прави разхода: Заплаща се на: Име на Органа, Организацията или Лицето Размер / валута:
Административна такса при подаването на молбата НЦО МП 100лв. / 52€
Административна такса за разглеждането на молбата НЦО МП 100лв. / 52€
Съдебни разходи C Софийски градски съд; Соф. Апел. Съд 25-90лв./26-46€; 12.50лв./7€
Визи за КО за влизане в ДПр. НПр
Специалисти Правно обслужване: правни съвети, пред- ставителство пред държавата в ДПр. АОДПр ФБ 1 800 €
Нотариални такси АОДПр ФБ 180лв. / 95€
Медицински услуги: мед. преглед на дете или мед. сестра АОДПр ФБ 300€
Психолог/консултиране АОДПр. ФБ 300€
Лицензирани специалисти Преводач в ДПр АОДПр. ФБ 500€
Други: Главен специалист АОДПр. ФБ 500€
Документация Удостоверение за раждане ДО Столична Община-София 15лв. / 8€
Паспорт от държавата по произход ДО МВР-София 20–85лв. / 11-46€
Легализация на доку ментите от държа- вата по произход ДО Нотариус 60лв. / 32€
Преводи на документацията в ДПр. AОДПр. ФБ 2 000€
Други: Aпостил ДО МП 5лв. / 3€
Други разходи, заплащани от Акредитираната организация:

Разходи, свързани с двукратното посещение на КО в страната. Административни разходи на ФШ
AОДПр. ФБ 2 000€

200€
Напускане на страната /Такси за детето, напускащо страната/* Непр.
Други:
Осъществяване на процедурата по следосиновително наблюдение чрез последващите четири доклада

Комисионни на банката
АОДПр. ФБ
600€


131лв. / 67€

*Тук не са посочени разходи, свързани с влизането на детето в приемащата страна. Посочените разходи са наложителни до напускането на детето на държавата по произход.

Вноски
Основание за плащане: Заплаща се на: Име на Органа,Организацията или Лицето Размер / валута
Вноски, определени от държавата по произход НПр.
Вноски, определени от акредитираната организация в ДПР. НПр.

Разходи за пътуванията
Детайлизация на задължителните лични посещения в РБългария от страна на кандидат осиновителя/ите, включително минималния брой на дните, в които те задължително трябва да останат в държавата по произход. Минимум две посещения на България за по пет дни. ФБ съдейства за осигуряване на транспорт, преводач/специалисти, хотел, храна, придружаване в гр.София и до и от институцията, в която е настанено детето, опосредяване на контакта с детето в България: логистика, резервиране на хотел, съдействие за осигуряване на хранене и пр.