flag
flag
flag

За нас

Фондация „БЛАГОСЛОВЕНИ“ се ражда в края на 2018 година, но зад гърба си има екип от специалисти с многогодишен опит. Юрист – адвокатите, психолозите, педиатърът, преводачите и техническият сътрудник имат дългогодишна практика както с юридическото обслужване на международната осиновителна процедура в България и представителството пред българския съд, така и с придружаването на кандидат-осиновителите. Нашите специалисти ще бъдат до вас от момента на възлагане на представителство в България, до момента на отпътуването от страната с осиновеното дете.

През 2019 г. Фондация „БЛАГОСЛОВЕНИ“ получи акредитация от Министерство на Правосъдието с № 171 / 21.05.2019г. и има право да посредничи при извършване на международни осиновявания за следните държави: Австрия, Италия, САЩ, Канада, Гърция и Кипър. Повече информация за спецификите на осиновителната процeдура в различните страни ще намерите тук .

Етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за членовете и лицата, които работят във Фондация „Благословени”

І. Основни положения

 1. Тези принципи определят етичните правила за поведение на членовете и лицата, които работят във Фондация „Благословени” /Фондацията/.
 2. Основната цел на тези правила е изграждане на обща административна култура сред служителите и членовете на Фондацията и постигане на професионално етично поведение в тяхната работа, гарантиращо високо качество при осъществяването на дейността за посредничество при международни осиновявания.
 3. Правилата за поведение са задължителни за членовете и лицата, които работят във Фондация „Благословени”/Фондацията/.

ІІ. Задължения

1. При изпълнението на задълженията си всеки работещ във Фондацията дължи:

 • Да притежава морални качества, подготовка и опит в областта на услугите свързани с посредничеството при международни осиновявания на деца;
 • Да не работи в специализирана институция за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа ;
 • Да няма роднини, работещи в институции и организации, свързани с международното осиновяване.
 • Да упражнява добросъвестно правата и задълженията си и да се отнася лоялно и с уважение към кандидат-осиновителите.
 • Да се ръководи от най-добрия интерес на детето.
 • Да полагат грижа на добрия стопанин спрямо кандидат-осиновителите.
 • Да не разгласява факти и обстоятелства, станали му известни при или по повод работата му във Фондацията.
 • Да запази професионалната тайна, свързана с работата му във Фондацията и след прекратяването и.

2. Работещите във Фондацията имат задължението да се стремят непрекъснато към повишаване на професионалната си квалификация и лична компетентност, да се информират за промените в нормативната база, свързана с тяхната дейност, да повишават знанията и уменията си, изисквани при изпълнение на заеманата от тях длъжност, чрез различни форми на обучение и самообучение, да развиват нивото на професионализъм в изпълнение на основните си задължения.

ІІІ. Принципи на работа

Работещите във Фондацията са длъжни да се ръководят от следните принципи:

 • Законност– спазване на международно правните актове, законите и подзаконовите нормативни актове;
 • Лоялност– към интересите на Фондацията и колегите с които работи;
 • Честност– във всичките си действия да имат честно и отговорно поведение;
 • Безпристрастност– да не допускат техните действия да се ръководят от лични пристрастия или неприязън;
 • Отговорност– да се ръководят от отговорностите и важността на поетите функции, които изпълняват.
 • Забрана за дискриминация - във всичките си дейности не могат да осъществяват дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци.
 • Професионализъм:
 1. Да се ръководят единствено от закона и добрите практики с цел максимална защита на:
  1. Интересите на кандидат осиновителите, като:
   • Зачитат достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения;
   • Информират семейството за всичко, отнасящо се до детето (особено по отношение на здравословното му състояние) до приключването на осиновителната процедура;
   • Информират семейството за начина, по който се отглежда, възпитава и работи с детето.
   • Не използват отношенията със семейството за лично облагодетелстване.
  2. Интересите на децата:
   • Основават практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
   • Разбират и уважават уникалността и потенциала на всяко дете.
   • Подкрепят правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
 2. При конфликт между интересите на детето и кандидат-осиновителите да работят в интерес на детето, при пълно и коректно информиране на осиновителите за върховенството на интереса на детето.
 3. Да подпомагат и съдействат на органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия.
 4. Да работят за подобряване на сътрудничеството и взаимодействието между държавните институции и неправителствените организации, имащи отношение към осиновителното производство.
 5. Да изграждат и поддържат спрямо колегите си отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
 6. Да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с морала и добрите нрави.
 7. Да не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост, която да повлияе върху безпристрастното, професионално и непредубедено изпълнение на служебните им задължения.

ІV. Зключителна разпоредба

Настоящите етични принципи и правила на поведение при осъществяване на посредничеството при международни осиновявания, задължителни за работещите във Фондация „Благословени”, са утвърдени от Председателя на Фондацията на 01.12.2018 год.

< Обратно към Начало

Защита на личните данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни Фондация „Благословени“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Фондация „Благословени“
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 205411160
 3. Седалище: град София, СО, ул. "Кричим" 47, вх. А
 4. Адрес на извършване на дейността: гр. София, СО, ул. „Уилям Гладстон“ № 10, ет.1, ап. 4
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, СО, ул. „Уилям Гладстон“ № 10, ет.1, ап. 4
 6. E-mail: blagosloveni3@gmail.com
 7. Телефон.: +359 888 861 038
 8. Данни за кореспонденция: гр. София, СО, ул. „Уилям Гладстон“ № 10, ет.1, ап. 4
 9. Телефон.: +359 888 861 038

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Фондация „Благословени“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни. Цели и принципи.

Чл. 1. (1) Фондация „Благословени“ събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте по повод посредническата ни дейност в процедурите по международно осиновяване, с оглед:

 • Предоставяне на конкретна информация във връзка с Ваше запитване.
 • Подготовка на договори и изпълнение на услуга по договора.
 • Подготовка и обработка на данните, съдържащи се в досието Ви, с цел представяне в Министерство на правосъдието на изчерпателна информация относно разрешението Ви за осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България и относно Ваши конкретни характеристики в тази връзка.
 • Изпълнение на нормативните изисквания на Семейния кодекс; Наредба № 2/24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации; Наредба № 3/24.10.2014 г. за определяне на условията и реда за за водене на регистрите при международно осиновяване и за даване на съгласие от министъра на правосъдието; Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 29.05.1995 г., ратифицирана от Република България.
 • Използване на събраните данни с оглед реализирането на процедурата по международно осиновяване, включително процесуалното представителство, както и осъществяване на следосиновително наблюдение в двегодишен срок, считано от приключване на процедурата по осиновяване с влязло в сила съдебно решение.
 • Изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството и други относими нормативни актове.
 • Изпълнение на всички дейности, свързани със съществуването, изменението и прекратяването на договорните правоотношения.
 • Установяване на връзка по телефон, адрес и/или електронна поща, за изпращане на кореспонденция, отнасяща се до изпълнение на задълженията по сключените със Сдружението договори.

(2) Фондация „Благословени“ спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Фондация „Благословени“

Чл. 2. (1) 1. Фондация „Благословени“ събира, обработва и съхранява следните видове лични данни на своите клиенти:

 1. Относно физическата идентичност: имена, личен (персонален) номер, паспортни данни, адрес, месторождение, телефони за връзка и др;
 2. Относно психическата идентичност, по-конкретно относно психичното здраве – документи относно психичното им здраве;
 3. Относно икономическата идентичност – и по-конкретно: данни за имотното състояние;
 4. Относно културната идентичност – интереси, хоби и др. дейности в свободното време;
 5. Относно семейната идентичност: семейно положение (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в това число деца и др.);
 6. Относно образованието – вид на образованието, допълнителна квалификация и др.;
 7. Относно трудовата дейност – професионална биография, данни от трудовата книжка и др.;
 8. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидетелство за съдимост, данни за родителските им права и др.
 9. Телефони за връзка, ел. поща за установяване на контакт.

(2) 1. Фондация „Благословени“ не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 3. Събраните лични данни за вас се съхраняват 5 години от приключване на съдебното дело и получаването на 4-те осиновителни доклада в съответствие с принципа на добрата съдебна практика.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 4. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондация „Благословени“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст, стига това да не противоречи към дадения момент на действащата нормативна база, регламентираща дейността по осиновяването.

Право на достъп

Чл. 5. (1) Вие имате право да изискате и получите от Фондация „Благословени“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на коригиране или попълване

Чл. 6. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Фондация „Благословени“.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 7.(1) Вие имате правото да поискате от Фондация „Благословени“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Фондация „Благословени“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация „Благословени“;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Фондация „Благословени“ не е длъжно да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Фондация „Благословени“, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

(4) Фондация „Благословени“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 8. Вие имате право да изискате от Фондация „Благословени“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондация „Благословени“ да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Фондация „Благословени“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондация „Благословени“ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на получаване на информация

Чл. 9. Вие можете да поискате от Фондация „Благословени“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фондация „Благословени“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 10. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондация „Благословени“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 11. (1) Ако Фондация „Благословени“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Фондация „Благословени“ не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 12. Администраторът подава данни към държавни органи като Министерство на правосъдието – Централен орган по смисъла на чл.6 от Хагската Конвенция, съд, следствие, прокуратура, както и други ревизиращи органи – при изискване на данните по надлежния ред във връзка с изпълнението на техните правомощия.

Други разпоредби

Чл. 13. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Чл. 14. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 15. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

< Обратно към Начало

Този уеб сайт използва технология, известна като "бисквитки". Според Европейската комисия на Европейски съюз дефиницията за "бисквитки" е следната:

"Бисквитката" е малка частица от данни, които уебсайтът иска от вашия браузър да съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство. "Бисквитките" позволяват на уебсайта да "запомни" Вашите действия или предпочитания във времето. Повечето браузъри поддържат "бисквитки", но потребителите могат да настроят своите браузъри така, че да ги отхвърлят или да ги изтрият, когато пожелаят.

Законът на ЕС изисква уебсайтовете да искат съгласието на потребителите си, преди да задават и използват "бисквитки". Някои "бисквитки" обаче са освободени от това изискване.
Този уебсайт използва "бисквитки" – като например „сесийни“ бисквитки, "бисквитки за избор на език", "бисквитки" за Гугъл Анализ и други, необходими за нормалната работа на нашия уебсайт само и единствено за ограничен период от време. В този смисъл, не е необходимо изрично съгласие от потребителя за използване на "бисквитки".