flag
flag
flag

Фондация „БЛАГОСЛОВЕНИ” е българско юридическо лице, работещо по правилата на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване от 29.05.1993г. и притежава официално държавно разрешение за посредническата си дейност.

Фондацията съдейства за пълноценното и хармонично развитие на децата и за осигуряване на възможности да растат в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство. Организацията ни работи за провото на всяко дете да живее и бъде щастливо в постоянно семейство, когато в неговата държава по произход такова не може да бъде намерено.

Фондация „БЛАГОСЛОВЕНИ“, работейки в сътрудничество с чуждестранни акредитирани организации и Централни органи по Хагската конвенция, подпомага и съдейства на кандидат-осиновители с обичайно местопребиваване в Австрия, Италия, САЩ, Канада, Гърция и Кипър – независимо от тяхното гражданство.

Нашата организация консултира и придружава кандидат-осиновители, които желаят да осиновят дете от България и чиято годност за осиновяване е проверена. Осъществяваме дейността си, преди всичко в интерес на осиновяваните деца, отчитайки и интересите на кандидат-осиновителите, които представляваме в България и имаме задължението да информираме кандидат-осиновителите за етапите и сроковете на осиновителните процедури в България.